Webholder.fi Sähköpostipalveluiden käyttämiseen liittyvät sopimusehdot

1. Sopimusehtojen kohderyhmä

Nämä sopimusehdot täydentävät Webholderin yleisiä sopimusehtoja niiden palveluiden osalta, joissa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus sähköpostipalveluiden käyttämiseen, sähköpostin lähettämiseen tai sähköpostin vastaanottamiseen.

2. Sähköpostipalveluiden määrittely

Sähköpostipalveluilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa mitä tahansa MMD:n tuottamaa palvelua, joka suoraan mahdollistaa, jota käytetään tai joka on muuten osallisena Internet-sähköpostin lähettämiseen.

MMD:n toteuttamalla sähköpostipalvelulla tarkoitetaan MMD:n tuottamaa ja Asiakkaan käyttöön antamaa sähköpostipalvelua, jonka ylläpitovastuu on MMD:llä. MMD:n toteuttama sähköpostipalvelu voi olla erillisenä tai asiakkaan muun palvelukokonaisuuden osana.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös silloin, kun asiakas käyttää MMD:n tarjoamia virtuaalipalvelin-, Internet-yhteyspalveluita tai muita vastaavia palveluita sellaisen sähköpostipalvelun tarjoamiseen, joka ei täytä MMD:n toteuttaman sähköpostipalvelun kriteerejä.

3. Sähköpostipalveluiden hyväksyttävä käyttö

Sähköpostipalveluita sekä muita palveluita sähköpostin lähettämiseen on hyväksyttävää käyttää Suomen lain sekä hyvän Internet-tavan mukaisesti. Esimerkiksi lähettäjätietojen väärentäminen sekä haittaohjelmien ja huijausviestien välittäminen on kiellettyä.

4. Sähköinen suoramarkkinointi sekä muut massapostitukset

Sähköpostipalveluita saa yleisesti ottaen käyttää Suomen lain hyväksymän sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen, mikäli

  • Sähköpostien lähettämiseen käytettävä osoiterekisteri on Asiakkaan omassa hallinnassa ja koostuu vain Asiakkaalle suoraan luovutetuista osoitteista
  • Asiakkaalla on osoiterekisteristä voimassaoleva henkilörekisteriseloste
  • Osoiterekisteriä on ylläpidetty hyvien käytäntöjen ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti
  • Asiakkaan lähettämä viesti täyttää voimassaolevan lainsäädännön asettamat vaatimukset esimerkiksi tunnistettavuuden ja osoitelähteen ilmoittamisen osalta
  • Asiakas tarjoaa jokaisessa viestissä helpon tavan poistua osoitelistalta pysyvästi.

Kolmansien osapuolten tuottamien ja ylläpitämien osoiterekistereiden käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin sähköpostipalveluiden yhteydessä on kielletty ilman MMD:n kirjallisesti etukäteen antamaa lupaa.

Kaikki Suomen lain vastainen sähköinen suoramarkkinointi sekä muut massapostitukset ovat kiellettyjä ja palveluiden käyttö tälläiseen voi MMD:n harkinnan mukaisesti johtaa palvelusopimuksen välittömään purkamiseen ilman jo maksettujen palvelumaksujen hyvittämistä tai palauttamista.

Mikäli Asiakkaan lähettämästä sähköisestä suoramarkkinoinnista aiheutuu ongelmia sähköpostipalvelun toiminnalle, MMD:llä on oikeus kieltää kyseistä Asiakasta käyttämästä sähköpostipalvelua suoramarkkinointiin.

5. Roskapostin ja haittaohjelmien torjunta

MMD:n tuottamassa sähköpostipalvelussa MMD:n järjestelmät suodattavat automaattisesti sellaisia viestejä, jotka on lähetetty tunnetuilta roskapostittamiseen käytetyiltä palvelimilta. MMD:n järjestelmät voivat lisäksi suodattaa sellaisia viestejä, joiden sisältö on automaattisen tulkinnan mukaisesti haitallista viestinnän osapuolelle, viestinnän osapuolen käyttämälle päätelaitteelle tai sähköpostipalvelun jatkuvuudelle.

Asiakkaalla on edellä kuvatusta automaattisesta suodatuksesta riippumatta joidenkin palveluiden yhteydessä mahdollisuus aktivoida erillinen roskapostin suodatus, joka käyttää viestien sisällön syvällisempää analysointia päätelläkseen, onko viesti todennäköisesti roskapostia vai ei.

MMD ei missään tilanteessa ole korvausvelvollinen järjestelmän automaattisesti tekemien suodatustoimenpiteiden takia.

6. Asiakkaan velvollisuudet MMD:n toteuttaman sähköpostipalvelun käytössä

Käyttäessään MMD:n toteuttamaa sähköpostipalvelua Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan aiheutetusta sähköpostiliikenteestä.

Jos Asiakas tarjoaa MMD:n toteuttaman sähköpostipalvelun kautta sähköpostiosoitteita henkilöstönsä tai muiden osapuolten käyttöön, sellaiset sähköpostiosoitteet, jotka koostuvat henkilön nimestä, eli eivät ole ns. rooliosoitteita, katsotaan henkilökohtaisiksi eikä Asiakkaan edustajalla ole oikeutta lukea kyseisten sähköpostiosoitteiden viestejä ilman osoitteen käyttäjän lupaa.

7. Sähköpostipalveluiden käytön rajoittaminen

Jos Asiakkaan sähköpostipalveluiden käyttö aiheuttaa ongelmia sähköpostipalveluiden saavutettavuudelle, jatkuvuudelle, toimivuudelle tai luotettavuudelle, MMD:llä on harkintansa mukaan oikeus estää tai rajoittaa Asiakkaan mahdollisuutta sähköpostipalvelun käyttämiseen.


Versio WEBHOLDER.EMA.16.5, 10.5.2016