Webholder yleiset sopimusehdot

1. Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Webholder.fi -palvelun tarjoava MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö, yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö (myöhemmin Asiakas).

2. Sopimuksen kohde

Näitä sopimusehtoja sovelletaan MMD:n asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin, laitteisiin ja palveluihin. Sopimusehtoja noudatetaan Asiakkaan ja MMD:n välisissä liikesuhteissa ensisijaisesti, jollei pakottavasta lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu.

Mahdolliset tuote- tai palvelukohtaiset lisäsopimusehdot ohittavat kuitenkin ristiriitatilanteissa näissä sopimusehdoissa säädetyn. Lista kaikista lisäsopimusehdoista on saatavissa osoitteesta https://webholder.fi/sopimusehdot/

3. Sopimuksen syntyminen, voimassaolo ja päättäminen

Sopimus astuu voimaan, kun Asiakas tilausta tehdessään ilmoittaa hyväksyvänsä nämä sopimusehdot ja kun MMD on vahvistanut tilauksen valitsemallaan tavalla, yleensä sähköpostilla. MMD:llä on oikeus olla hyväksymättä tilausta harkintansa mukaan. MMD:llä on lisäksi oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja vaatia vakuusmaksun maksamista.

Sopimuskauden pituus on sama kuin Asiakkaan valitseman laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu kauden loputtua automaattisesti uudella, edellisen sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli sitä ei ole irtisanottu näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Jos palveluun sisältyy erillinen maksuton kokeilu- tai tutustumisaika, katsotaan kuitenkin ensimmäisen sopimuskauden olevan pituudeltaan tämän maksuttoman kokeilu- tai tutustumisajan mittainen. Maksuttoman kokeilu- tai tutustumisajan kuluessa palvelusopimus on irtisanottavissa sekä Asiakkaan että MMD:n puolelta välittömin vaikutuksin, riippumatta siitä mitä muualla on sovittu esimerkiksi irtisanomisajasta. Maksuttoman kokeilu- tai tutustumisajan jälkeen noudatetaan normaaleja Asiakkaan valitseman laskutuskauden mittaisia sopimuskausia, ellei muusta ole sovittu.

Jos palvelussa on erikseen sovittu minimisopimuskaudesta, on ensimmäinen sopimuskausi vähintään minimisopimuskauden mittainen eikä palvelu ole irtisanottavissa päättymään minimisopimuskauden aikana.

Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa, että MMD:n toimittaman palvelun sisältö vastaa olennaisilta osiltaan Asiakkaan tilausta ja tehdä mahdolliset huomautukset 14 päivän sisällä tilausvahvistuksen vastaanottamisesta ja/tai tilatun palvelun aktivoinnista.

Sopimus voidaan irtisanoa sähköpostitse yhteyshenkilön meille ilmoittamasta sähköpostiosoitteesta tai allekirjoitetulla kirjeellä, joka toimitetaan MMD:lle postilla.

Sopimus voidaan irtisanoa vain kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun. Jos irtisanominen tehdään alle 30 päivää ennen sopimuskauden päättymistä, on MMD:llä oikeus hyväksyä irtisanominen tapahtumaan vasta seuraavan sopimuskauden loppuun.

Irtisanominen astuu voimaan, kun MMD on käsitellyt ja ilmoittanut hyväksyvänsä irtisanomisen. MMD käsittelee irtisanomisen 10 työpäivässä, mikäli Asiakas ei saa MMD:ltä hyväksyntää tai muuta viestiä irtisanomisesta 10 työpäivän kuluessa Asiakkaan tulee ottaa MMD:hen yhteyttä.

Jos palvelu irtisanotaan tai palvelusopimus päätetään tai Asiakas lopettaa palvelun käytön, Asiakkaalta laskutettuja palvelumaksuja ei palauteta. Avaus- ja rekisteröintimaksuja ei palauteta.

Kun sopimus on päättynyt irtisanomisen tai purkamisen seurauksena, MMD:llä ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan MMD:n palveluun tallentamia tietoja eikä myöskään velvollisuutta tarjota Asiakkaalle mahdollisuutta tallentamiensa tietojen noutamiseen.

4. Sopimuksen siirtäminen ja purkaminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman MMD:n kirjallista lupaa. MMD:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle osapuolelle ja halutessaan käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja. Lisäksi MMD varaa oikeuden irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa MMD:lle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 45 päivää, tai jos Asiakas on asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai liiketoimintakieltoon tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai muuten maksukyvyttömäksi tai sallii käytettävän palveluja laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Jos kuluttaja-asiakas haluaa käyttää kuluttajansuojalain 6. luvun 14 § mukaista peruuttamisoikeuttaan, tulee asiakkaan tehdä siitä kirjallinen ilmoitus MMD:lle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@webholder.fi. Peruuttamisoikeuden käytöstä ilmoittava viesti katsotaan vastaanotetuksi silloin, kun asiakas on saanut sähköpostiinsa vastauksena MMD:n automaattisesti lähettämän kuittauksen. Kirjallinen ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä tulee tehdä 14 vuorokauden kuluessa tilaushetkestä ja ilmoituksessa tulee yksilöidä, mitä tilausta tai palvelua ilmoitus koskee. Kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus ei koske asiakkaan tilaamien verkkotunnusten rekisteröintiä tai siirtoa, jos tilattu rekisteröinti/siirto on jo tehty ennen peruuttamisilmoituksen vastaanottamista.

5. Maksut

Asiakas sitoutuu maksamaan rekisteröinti- , avaus- ja palveluiden käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Asiakkaan tulee noudattaa tilaushetkellä valitsemaansa laskutuskautta, ellei sitä osapuolten keskinäisellä sopimuksella muuteta.

MMD laskuttaa Asiakkaalta koko laskutuskauden etukäteen, laskutuskausi alkaa tilauksen käsittelemisestä. Palveluiden toteutuneeseen käyttöön perustuvat maksut voidaan laskuttaa myös jälkikäteen.

MMD:n myymät tuotteet, palvelut, verkkotunnukset ja laitteet ovat MMD:n omaisuutta kunnes lasku on kokonaan maksettu.

MMD:llä on oikeus lisätä alle kahdentoista (12) euron laskuihin voimassaolevan hinnastonsa mukainen pienlaskutuslisä.

MMD:llä on oikeus periä paperilaskujen lähettämisestä hinnastonsa mukainen paperilaskutuslisä.

Jos Asiakas havaitsee MMD:n laskutuksessa korjattavaa, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä MMD:lle 7 päivän huomautusajan kuluessa, ellei laskussa ole mainittu pidempää huomautusaikaa.

Asiakas vastaa kaikista viivästyskoroista ja perintämaksuista. MMD:llä on oikeus periä jokaisesta lähetetystä huomautuslaskusta voimassaolevan hinnaston mukaisen huomautuskulun.

Mikäli Asiakkaan maksut erääntyvät kokonaan tai osittain maksamattomina, MMD varaa oikeuden periä korkolain mukaista viivästyskorkoa maksuviivästyksen ajalta. Jos maksuviivästys jatkuu yli 30 päivää, MMD:llä on lisäksi oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen.

Jos MMD on käyttänyt oikeuttaan keskeyttää palvelun tarjoaminen, MMD:llä on oikeus periä käytön uudelleen avaamisesta voimassaolevan hinnastonsa mukainen uudelleenavausmaksu, joka tulee suorittaa ennen palvelun uudelleen avaamista. MMD:llä on lisäksi oikeus harkintansa mukaan takautuvasti mitätöidä Asiakkaalle myönnetyt kampanja-alennukset, mikäli Asiakas toistuvasti laiminlyö maksuvelvoitteensa.

Jos Asiakkaalla on MMD:llä useita eri palveluita ja/tai palvelusopimuksia, joista vähintään yhden kohdalla on yli 30 päivää jatkunut maksuviivästys, MMD:llä on harkintansa mukaan oikeus sulkea kaikkien Asiakkaan palveluiden hallinta.

Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään Asiakkaalta täysimääräisesti.

6. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää MMD:n tarjoamaa palvelua seuraavien ehtojen mukaisesti: Asiakkaan tulee noudattaa Suomen lakia ja asetuksia sekä hyvää Internet-tapaa ja hyvää kauppatapaa. Asiakas vastaa itse kaikista palveluiden käyttämistä varten tarvitsemistaan laitteista, yhteyksistä ja tuotteista sekä niiden tarvittavasta suojaamisesta. Asiakas on yksin vastuussa käyttäjätunnuksistaan ja niillä tehdystä tietoliikenteestä ja sitoutuu säilyttämään tunnuksia siten, etteivät ne joudu sivullisten tietoon. Asiakas vastaa täysin palvelun kautta toisille käyttäjille tai MMD:n tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen tai palveluiden toimintaan ja että materiaali ei loukkaa tekijänoikeuksia. Asiakas vastaa siitä, ettei hänestä johtuva liikennemäärä ja palvelinten kuormitus ylitä kohtuullisina pidettyjä rajoja. Jatkuva suuri liikennemäärä tai kuormitus voi johtaa maksujen korotuksiin tai viime kädessä sopimuksen irtisanomiseen välittömin vaikutuksin. MMD varaa oikeuden rajoittaa palveluun varattua kapasiteettia ja laskuttaa Asiakasta ylimenevästä osasta. Asiakas vastaa siitä, että MMD:llä on Asiakkaan ajankohtaiset yhteystiedot. Mikäli MMD joutuu tekemään selvitystyötä Asiakasrekisterinsä tietojen oikeiksi saattamiseksi, on MMD:llä oikeus periä voimassaolevan hinnastonsa mukaiset asiakastietojen selvittelykulut. Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan. Asiakas huolehtii sen omaisuuden vakuutuksista, joka on annettu vieraaksi omaisuudeksi MMD:n haltuun.

7. MMD:n oikeudet ja velvollisuudet

MMD tarjoaa Asiakkaalle hänen hyväksytyn tilauksensa mukaiset palvelut sekä luovuttaa Asiakkaalle niihin mahdollisesti liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat. Jos palvelun toimittaminen on esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä mahdotonta, on MMD:llä oikeus olla toimittamatta palvelua.

MMD:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja poistaa laiton tai muuten sopimaton materiaali ilman eri ilmoitusta.

MMD ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muunkaan saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. MMD ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta, Asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai johonkin näihin rinnastettavasta seikasta.

MMD:llä on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas itse.

MMD varaa oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko kirjallisesti tai sähköpostilla. Verotuksesta tai lainsäädännöstä aiheutuvat muutokset tulevat voimaan ilman erillistä ilmoitusta.

8. Palvelun virheet sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelun sisältö olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun palvelukuvauksen mukaista käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan.

Palveluiden toimivuutta sekä määritystenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen normaalia työaikaa tai erikseen sovittua laatutavoitetta. MMD ei vastaa verkkoyhteyksien toimivuudesta siltä osin kuin toimivuus ei ole MMD:n hallittavissa.

MMD:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tilapäisesti silloin kun se on välttämätöntä asennus-, muutos- tai huoltotöiden kannalta. Näistä keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen Asiakkaalle.

MMD varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä. MMD:llä on lisäksi oikeus tälläisissä tilanteissa periä virheen korjauksesta normaalin tuntihinnoittelunsa mukainen korvaus.

MMD vastaa omasta huolimattomuudestaan johtuneista välittömistä vahingoista, rajoittaen vastuun kuitenkin kahden (2) kuukauden kiinteitä Asiakkaan kyseisestä/kyseisistä palveluista maksamia hinnaston mukaisia kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta-arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja MMD ei korvaa. MMD ei vastaa konsulttivirheistä tai kolmansien osapuolten toimittamien ohjelmistojen toiminnasta.

Virhetilanteessa Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti 7 päivän kuluessa.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi MMD:n vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

9. Vapautusperusteet

Sopimusosapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopimusosapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, kuten esim. sota, kapina, takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena. Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin kun olosuhde lakkaa.

10. Sopimusehtojen muutokset

MMD pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan Asiakkaan seuraavan sopimuskauden alkaessa, ellei MMD halua saattaa muuttuneita sopimusehtoja voimaan aikaisemmin, missä tapauksessa niistä ilmoitetaan Asiakkaalle vähintään 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Jos Asiakas ei hyväksy näin ilmoitettuja muutoksia, Asiakas voi ennen muutoksen voimaantuloa ilmoittaa siitä kirjallisesti MMD:n asiakaspalveluun, jolloin Asiakkaan palvelusopimus katsotaan päättyväksi nykyisen sopimuskauden loppuessa ja kyseisen sopimuskauden loppuun asti noudatetaan asiakkuuden kohdalla vanhoja sopimusehtoja.

11. Sopimuserimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Riitaisuudet, joissa ei päästä molempia osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.


Versio WEBHOLDER.YSE.16.5, 10.5.2016